Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • opdrachtnemer: GezondAankomenEnzo die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
 • opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt
 • diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;
 • coachee: degene die deelneemt aan een begeleidings-, advies- of coachtraject, dat laatste als hij/zij niet zelf de opdrachtgever is.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle programma’s, workshops en (voedings/trainings)schema’s waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
 2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Tot stand komen overeenkomst

a. De Overeenkomst tussen GezondAankomenEnzo en de cliënt komt tot stand door middel van

 • Aanmelding via Whatsapp
 • Aanmelding via de mail
 • Het online aanmelden via een online formulier op de website van GezondAankomenEnzo

b. Voor abonnementen geldt: De overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur. Deze duur bedraagt 3, 6, 12 of 18 maanden

c. Voor de programma’s geldt een eenmalige overeenkomst voor de duur van 6 weken of 4 maanden

d. Voor de producten geldt:

– voedingsschema op maat en koken&coachen: eenmalige overeenkomst

– voor bewegen en aankomen wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van www.handbalans.nl 
c. De ingangsdatum wordt bepaald bij het inschrijven

Artikel 4. Tarieven

1.De tarieven zijn te vinden op de website www.gezondaankomenenzo.nl;
2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht de prijzen van haar diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de website en/of per e-mail;
3. De actueel geldende prijzen staan altijd op de website vermeld;
4. GezondAankomenEnzo staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77934938.

Artikel 5. Betaling

1.Betaling van deelname aan een programma, sessie, workshop, of bij aankoop schema dient bij aanvang te zijn betaald;
2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij/zij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden;
3. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente;
4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn;
5.Bij het uitblijven van, of niet-tijdige, betaling heeft de opdrachtnemer het recht de invorderingskosten en incassokosten te verhalen op de opdrachtgever.
6. Abonnementsgelden:

i.De Overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur. De contractduur bedraagt 3, 6, 12 of 18 maanden. Het contract kan niet tussentijds worden gewijzigd, gepauzeerd of stopgezet.
ii. De ingangsdatum wordt bepaald bij het inschrijven. De eerste betalingsperiode gaat in op deze ingangsdatum.
iii. De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat GezondAankomenEnzo de aanmelding heeft ontvangen.
iv. De opdrachtgever/coachee is het abonnementsgeld over de gehele contractduur verschuldigd. GezondAankomenEnzo biedt de opdrachtgever/coachee echter de gelegenheid om de overeenkomst in periodieke termijnen van een maand bij vooruitbetaling te voldoen
v. De eerste betalingsperiode gaat in op deze ingangsdatum.
vi.De opdrachtgever/coacheeis het abonnementsgeld over de gehele contractduur verschuldigd. GezondAankomenEnzo biedt de opdrachtgever/coachee echter de gelegenheid om de overeenkomst in periodieke termijnen van een maand bij vooruitbetaling te voldoen.
vii. Betaling van het abonnementsgeld dient te geschieden door middel van overboeking per periode van 1 maand vooruit
viii.De betaling dient uiterlijk op de laatste dag van de maand op de rekening van GezondAankomenEnzo te zijn binnengekomen. GezondAankomenEnzo is niet aansprakelijk voor eventuele storingen en/of fouten die optreden bij de overmaking van gelden. In geval zich problemen voordoen dient u contact op te nemen met uw bank.
ix. GezondAankomenEnzo is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de opdrachtgever/coachee te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
x. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

Artikel 6. Uitvoering van de diensten

 1. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden;
 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn;

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.  Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;
 3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer;
 2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
 3. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten;
 4. Medische bijzonderheden en lichamelijke en of psychische klachten dienen voorafgaand te worden gemeld aan de opdrachtnemer.

Artikel 9. Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;
 2. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden. 

Artikel 10. Intellectuele eigendom

 1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen, – handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.

Artikel 11. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings-of coachtraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag;
 2. De opdrachtgever/coachee voor een begeleidings-of coachtraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings- of coachtraject te annuleren per aangetekend verzonden brief;
 3. Annulering door de opdrachtgever/coachee van de opdracht kan tot 1 week voor aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject te voldoen;
 4. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen 48 uur het volledige bedrag;
 5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen;
 6. Een individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd;
 7. Als één der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
 8. Een abonnement kan niet tussentijds worden gewijzigd, gepauzeerd of stopgezet.

Artikel 11. Persoonsgegevens

1.Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Opdrachtnemer gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en neemt daarbij het bepaalde in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in acht. Opdrachtnemer geeft de persoonsgegevens van de opdrachtgever nooit door aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen.

Artikel 12. Geschillenbeslechting

 1. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
 2. Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een programma, coachsessie, workshop dan wel het afnemen van andere producten en diensten van of bij opdrachtnemer zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Amersfoort. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Amersfoort.

×